Què i com s'aprèn

   1. Alumnes protagonistes sent actius i autònoms i desenvolupant projectes personals i en equip. L’ajudem a desenvolupar l’autoconeixement i el sentit crític amb l’objectiu que construeixi el seu projecte vital.
   2. Curiositat i creativitat: increment de treball autònom, resolució de problemes relacionats amb la realitat quotidiana de l’alumne. Es combina l’aprenentatge per recepció amb el treball individual i cooperatiu.
   3. Avaluació: Es potencia l’autoavaluació i la coavaluació entre alumnes.
   4. Grups flexibles: Per tal d'atendre la diversitat i respectar el ritme de cada alumne, hem optat per treballar les àrees instrumentals en grup desdoblats.
    • Els desdoblaments a Cicle Inicial Amb l’objectiu d’atendre de manera més individualitzada l'alumnat i de prioritzar l'ensenyament i l’aprenentatge de les àrees instrumentals (Llengua i Matemàtiques), així com de l’Anglès (que ja es potencia des de P3), els cursos de 1r i 2n es desdoblen de manera que les tutores i l’especialista de llengua anglesa treballen aquestes àrees amb un grup reduït d’alumnes. Aquest tipus de treball permet diversificar les activitats així com fomentar l’autonomia dels alumnes.
    • Els desdoblaments a cicle mitjà i cicle superior En el cas de 3r, 4t (cicle mitjà) i 5è, s’afegeix el Castellà al desdoblament, de manera que els tutors imparteixen —també amb grups reduïts— Català i Matemàtiques i els especialistes, Castellà i Anglès. A 6è, el desdoblament es fa en les àrees d’Anglès i Matemàtiques.

   Tots els grups reduïts es fan seguint un criteri d'heterogeneïtat, seguint una línia pedagògica de mútua ajuda i d'aprendre a aprendre.

  • Les aules estan dissenyades per a què se’n pugui fer un ús polivalent. Les taules estan disposades de manera que facilitin el treball cooperatiu i en totes les aules hi ha com a mínim un espai on poder seure en rotllana per fer diferents activitats, ja sigui de tutoria o d’expressió oral.