Formem persones per a un món canviant

El món del s.XXI requereix una educació experiencial que prepari els alumnes per entendre realitats complexes en les quals s’hauran de moure i en les quals hauran de desenvolupar els seus projectes de vida.

  • L’integrem en el currículum per tal de fixar unes bases sòlides, tant pel que fa al camp auditiu i fonètic com a l’estructural i gramatical en una edat en què als alumnes els resulta més fàcil.

   Es realitza una hora diària a tots els cursos d’Educació Infantil amb una metodologia que prova d’assemblar-se, al màxim possible, als processos d’adquisició de la primera llengua que tenen lloc en un entorn natural o medi familiar i social ordinari, on la llengua serveix com a principal instrument de comunicació per a transmetre afecte, desitjos, pors, etc., per a interaccionar amb els altres i per a accedir a diferents coneixements.

   Els materials que s’utilitzen són molt diversos i van des de les cançons o nursery rhymes (cançons infantils que s’utilitzen en els països de llengua anglesa en els primers anys d’escola) fins a les activitats plàstiques que permeten la interacció entre els alumnes.  

  • El projecte d’apadrinament consisteix en la realització d’activitats conjuntes entre els alumnes més grans i els més petits de l’escola. La finalitat del projecte és que petits i grans aprenguin plegats, desenvolupant el sentit de la responsabilitat així com les seves habilitats en les tasques socials, emocionals i acadèmiques.

  • El treball per projectes no és només una metodologia de treball sinó un canvi en la concepció de com aprenen els alumnes, que adopten un nou rol en el seu propi procés d’aprenentatge.

   El treball per projectes implica la tria d’un tema a estudiar, que és fruit dels interessos dels alumnes i que s’escull després d’un procés de posada en comú, debat i votacions. A partir de llavors, són els alumnes els qui decideixen què volen aprendre i són ells els qui aporten la informació per satisfer la seva necessitat de saber.

   Els projectes de treball afavoreixen la presa de decisions (proposar, argumentar, triar...), el tractament i transmissió de la informació (recerca, organització per tal de fer-la comprensible, elaboració, interpretació...). El treball per racons és una manera d'organitzar els espais de treball dotant-los dels materials i estris necessaris per a realitzar les activitats d'ensenyament-aprenentatge.

   El treball per racons respon a la diversitat d'interessos, de capacitats i de ritmes d'aprenentatge de cada infant, n’afavoreix l’autonomia i permet al docent fer-ne un seguiment individual.